Villkor

Bokningsvillkor Camping

Vad gäller när jag bokar en stuga eller campingtomt?
Dessa allmänna villkor gäller när du bokar logi såsom övernattning på camping. Dessa villkor omfattar alla typer av bokningar.

Vem är ansvarig
Ansvarig för bokningssystemet är Rosornas Camping, Ugglebodavägen 258, 293 93 Mörrum.  Rosornas Camping är samtidigt ansvarig för din bokning. Eventuell reklamation av din bokning skall riktas mot Rosornas Camping.

Åldersgräns för bokning
För att boka/ingå avtal med oss måste du vara 18 år. Legitimering kan komma att krävas vid incheckning. För ungdomar under 18 år gäller att bokningar endast kan göras i samråd med och efter uttryckligt tillstånd från föräldrar/vårdnadshavare och receptionspersonalen.

När blir min bokning bindande?
Online bokning via Internet blir bindande när du inbetalat anmälningsavgift/totala summan samt mottagit bekräftelse på bokningen. Bekräftelse på bokningen utgörs av bokningsnummer som skickas per e-post. Kontrollera att din bokning överensstämmer med det du bokat.

Betalningssätt

Betalning via faktura/bankgiro:
Du kan även välja att betala via faktura. En faktura skickas till din e-post adress (eller din mobil telefon) och du får betala in bokningsbelopp inom förfallodatum.

När ska jag betala?
Vid bokning tidigare än fyrtio (40) dagar före ankomstdag:
Du kan välja:
1) att betala hela beloppet direkt inom tio (10) dagar från det datumet att vi sänt bekräftelse till dig, eller….
2) att betala en deposition om 20% inom tio (10) dagar från det datumet att vi sänt bekräftelse till dig och betala den slutliga betalningen senast fyrtio (40) dagar före ankomst. Om du väljer att betala på detta sätt, kommer vi inom god tid skicka en e-post påminnelse om slutbetalning.

Vid bokning senare en fyrtio (40) dagar före ankomstdag:
Du ska betala hela hyran inom 10 dagar, dock senast dagen före ankomstdagen.

Om du betalar via banköverföring (betalning via faktura):
Om vi inte får din betalning i tid, skickas en betalningspåminnelse till den av dig uppgivna e-mailadressen. I händelse av att betalning ej kommer Rosornas Camping tillhanda, senast det på betalningspåminnelsen angivna datumet, avbokas din bokning. Om du inte betalar i tid betraktas detta som en avbokning, varvid reglerna om avbokning gäller.

Vad gäller om jag vill ändra eller avboka min bokning?
Du kan när som helst ändra din bokning genom att skicka ett e-postmeddelande till info@rosornascamping.se eller via att ringa receptionen på XXXX-XXXX.
Vill du avboka kan du göra detta på samma sätt. Bokningen anses avbokad när du fått bekräftelse om avbokning från Rosornas Camping.

Avbokningsavgift
För avbokning utan avbeställningsskydd uttas följande avbokningsavgift:
√ Vid avbokning 40 dagar eller fler före ankomst: 20% av bokningens pris (anmälningsavgiften)
√ Vid avbokning 39-12 dagar före ankomstdag: 50 % av totalt pris
√ Vid avbokning 11-2 dagar före ankomstdag: 75 % av totalt pris
√ Vid avbokning 1-0 dagar före ankomstdag: 100 % av totalt pris
Avbokningsavgiften är minst SEK 100.

In- och utcheckning camping
Vi hanterar följande in- och utcheckningstider:
Incheckning: kl. 12.00
Utcheckning: kl. 12.00

Säkerhetsavstånd
Avståndet mellan två campingenheter eller mellan en campingenhet och ett tält skall vara minst 4 meter. Med campingenhet menas husvagn eller husbil inklusive eventuellt förtält (eller liknande). Campingenheten måste placeras minst 2 meter från tomtgränsen både sidledes och bakledes. Det är ditt eget ansvar som campinggäst att se till att avstånden till dina grannar hålls. Om detta inte efterföljs måste hela campingenheten flyttas så 2-meters-gränsen till tomtgränsen uppfylls.

Personuppgiftslagen
Rosornas Camping är ansvarigt för behandlingen av de personuppgifter som du lämnar i samband med att du hyr plats/stuga hos oss. Rosornas Camping kommer att behandla dina personuppgifter i syfte att administrera bokning och betalning, samt för att i övrigt kunna fullgöra Rosornas Campings förpliktelser och tillvarataga rättigheter enligt de avtal som ingås med dig. Uppgifterna kan komma att lämnas ut till inkassoföretag, myndighet/domstol för indrivning, fastställelse och fullgörande av dina avtalsförpliktelser.

Personuppgifterna behandlas även för marknadsföringsändamål av Rosornas Camping för egna produkter och tjänster, såsom nyhetsbrev. Om ett nyhetsbrev skickas, kan du välja att avregistrera dig. Vi kommer då inte längre att skicka nyhetsbrev eller annan information. Dina personuppgifter sparas i 36 månader efter att avtalsförhållandet avslutats.

För frågor kontakta Rosornas Camping, Ugglebodavägen 258, SE-293 93 Mörrum – info@rosornascamping.se

 

Vad händer om något går snett?
Om det du bokat inte tillhandahålls i utlovat skick eller vid rätt tidpunkt och du inte heller erbjuds motsvarande bokat objekt, har du rätt att avboka kostnadsfritt. I händelse här av ersätts du med totala priset för bokningen. Vidare ersätts du för styrkta rimliga kostnader som du orsakats till följd av att Rosornas Camping brutit sina åtaganden enligt ovan. Av dessa kostnader skall avdrag göras för den eventuella nytta du har haft av att nyttja annan stuga, campingtomt etc. än den bokade istället för att avboka kan du kräva nedsättning av priset för din bokning.

Klagomål på din bokning skall framföras till Rosornas Camping inom en (1) dag från ankomstdagen. Fel som uppstår under din vistelse skall omedelbart rapporteras till Rosornas Camping så att denne har möjlighet att rätta felet. Om du underlåter att rapportera fel, kan du inte heller kräva ersättning.

Om du erhållit ersättning men inte är nöjd med denna skall detta inom tio (10) dagar efter avresa framföras skriftligen till Rosornas Camping.

Vad har jag för skyldigheter?
Du har skyldighet att själv kontrollera bokningsbekräftelsen så snart den erhålls. Eventuella felaktigheter måste påtalas omedelbart. Utfästelser gjorda av bokningspersonal som är av väsentlig betydelse för dig skall vara noterade i bokningsbekräftelsen för att kunna åberopas. Du skall följa de ordningsregler och anvisningar som gäller för din bokning. Information om gällande ordningsregler följer av bokningsbekräftelsen. En översikt av skyldigheter som du har som gäst:

1) Du måste vårda stugan/campingtomten väl och följa de ordningsregler, anvisningar och bestämmelser som gäller.
2) Du ansvarar själv för alla skador som uppstår på fastigheten/campingtomten och dess inventarier genom att du eller någon annan i ditt sällskap varit vårdslös.
3) Du får inte använda stugan/campingtomten till något annat än vad som avtalas vid bokningen (vanligtvis fritidsändamål).
4) Du får inte heller överlåta stugan/campingtomten till någon annan eller låta fler personer övernatta i stugan/campingtomten än vad du uppgav vid bokningen.
5) Avtalet upphör att gälla med omedelbar verkan om du eller någon i ditt sällskap uppträder störande eller begår skadegörelse eller om stugan/tomten används för icke avsett ändamål. Om avtalet upphör att gälla p.g.a. ovan nämnda fall måste du och ditt sällskap flytta från stugan/tomten och du äger inte rätt att återfå någon del av hyresbeloppet.
6) Förutom ordinarie ordningsregler gäller även följande:
√ Lugn och ro skall råda mellan kl. 23.00 – 07.00.
√ Fasta anordningar som t ex staket och plattsättningar är inte tillåtet
√ Vindskydd av väv får användas, dock skall detta placeras så att sikten i korsningar inte skyms, minst 1 meter från tomthörnan och max 120 cm högt.

Vad händer om jag och arrangören inte kommer överens?
I första hand skall du vända dig till Rosornas Camping med eventuella klagomål. Kommer du inte överens med Rosornas Camping kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden.

För sen eller utebliven betalning slutbetalning
Om du inte betalar din slutbetalning i tid har vi rätt att annulleras din bokning. Om du trots påminnelse inte betalar hela hyran i tid räknas det som en avbokning från din sida och då gäller reglerna för avbokning.